Viidad

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamatud

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus

Eesti Keele Instituut

Õigekeelsussõnaraamat (ÕS)

Eesti keele seletav sõnaraamat (EKSS)

Keelenõuanne

Kohanimeandmebaas (KNAB) – Eesti ja välisriikide kohanimed

Kohanimed – viidad kohanimeinfole: maailma maade nimed (Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus), maailma kohanimede sõnastik, Tallinna tänavanimed jm

Sõnastikud – väike murdesõnastik, fraseoloogiasõnaraamat, sünonüümi- ja antonüümisõnastik, slängisõnastik, Saareste mõistelise sõnaraamatu indeks, inglise-eesti sõnastik, ÕS 1976 ja (veebruarist 2006) ÕS 2006 tööversioon

Eesti keele käsiraamat

Eesti keeleteaduse bibliograafia

Eesti Keele Instituudi tarkvara – fondid, kõnesüntees, morfoloogiline analüüs ja süntees, silbitus jpm

Tähebaas – rahvusvaheliste standardite märgistik keelte ja kirjasüsteemide kaupa

Eesti Kirjandusmuuseum

e-publikatsioonid:

Folkolore
Mäetagused