Seltsi praegused põhitegevused on

  • regulaarsed kõnekoosolekud Tallinnas ja Tartus;
  • Veski päev (igal aastal 27. juunil, J. V. Veski sünniaastapäeval toimuv konverents Tartus);
  • üliõpilaskonverentsid, kuhu kaasatakse ka gümnaasiumiõpilasi;
  • keelepäevad Eestis ja väljaspool Eestit;
  • kirjastamine (teadusväljaanne Emakeele Seltsi aastaraamat, populaarne keeleajakiri Oma Keel, keele- ja murderaamatud);
  • kirjakeele normimine;
  • tänapäevase sõnaraamatutevälise sõnavara kogumine.

Faktoloogiat

1921 1. stipendiaat P. Voolaine läheb murret koguma
1922 seltsi liikmete arv ületab 100 piiri
1925 nimeks võetakse Akadeemiline Emakeele Selts (nimi püsib 1952. a-ni)
1937 luuakse seltsi talituse juhi ametikoht (a-st 1947 vastutav sekretär, 1969 teadussekretär)
1939 luuakse murdekorrespondentide võrk
1920–40 korraldatakse kokku 139 koosolekut ja peetakse 245 ettekannet
1939–44 peetakse esimesed murdevõistlused
1941–44 seltsil puudub ametlik tegevusluba
1944 keelekogud ja kirjavara on sõjapaos Pilistveres ja Kullamaal (Liivi koolimajas)
1945 taastatakse seltsi juriidilise isiku staatus
1949–52 stalinistlik “puhastus” seltsi raamatukogus
1951 selts õnnestub likvideerimisest päästa
1956 seltsi keskus viiakse üle Tallinna
1957–1995 ja 2002 toimuvad murdevõistlused
1961 esimene keelepäev Viljandis
1968 esimene Veski päev Tartus
1970–79 peetakse keskmiselt 88 ettekannet aastas
1970–79 laekub murdevõistlusele 259 kaastööd
1972 uute sõnade võistlusele laekub 3600 ettepanekut
1989 esimene väliseesti keelepäev Riias
2002 sõnavõistlusele laekub ligi 5300 ettepanekut
2008 esimene koolinoorte sõnakogumisvõistlus

Juhatus

esimees Helle Metslang helle.metslang@ut.ee
abiesimees Karl Pajusalu karl.pajusalu@ut.ee
abiesimees Tiina Laansalu tiina.laansalu@eki.ee
Reili Argus reili.argus@tlu.ee
Andra Kütt-Leedis andra.kytt@gmail.com
Kristiina Praakli kristiina.praakli@ut.ee
Jüri Viikberg viikberg@eki.ee

Juhatus on valitud 26. augustil 2021, juhatuse voliaeg on kolm aastat.

Emakeele Seltsi juhatus aastatel 2009–2013

All vasakult paremale teadussekretär Annika Hussar ning juhatuse liikmed Annika Kilgi, Helle Metslang, Asta Õim; üleval Karl Pajusalu, Jüri Valge, Mati Erelt ja Jüri Viikberg.

Tartu ülikooli eesti keele osakonnas 26. märtsil 2009. aastal.

Emakeele Seltsi juhatus aastatel 2002–2006

All vasakult paremale abiesimees Jüri Viikberg, esimees Mati Erelt, abiesimees Jüri Valge; üleval Tiit-Rein Viitso, teadussekretär Maria-Maren Sepper, Silvi Vare, Kristiina Ross, Peeter Päll.

Emakeele Seltsis 6. jaanuaril 2006. aastal.

Sõiduhüvitis
Vaatmik 2017
Seltsi eesmärke, põhitegevusi, ajalugu ja juhatust tutvustav vaatmik.

Emakeele Seltsi esimehed

Lauri Kettunen 1920–1924
Andrus Saareste 1925–1933, 1935, 1936–1941
Julius Mägiste 1934, 1936
Arnold Kask 1944, 1968–1982
Johannes Voldemar Veski 1946–1968
Huno Rätsep 1982–1989
Tiit-Rein Viitso 1989–1989, 1993–1997
Eeva Ahven 1989–1990
Henn Saari 1990–1992
Jüri Viikberg 1992–1993
Mati Erelt 1997–2006
Helle Metslang 2006–…