Emakeele Seltsi aastaraamat 52 (2006)

SISUKORD

(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Reili Argus. Eesti keele verbi ajamorfoloogia ja aspektilisuse omandamisest
Enn Ernits. Kolle-pere levikust ja semantilisest arengust
Külli Habicht, Pille Penjam. Kaassõna keeleuurija ja -kasutaja käsitluses
Tuomas Huumo. Näkökulmia suomen kielen aistihavantoverbeihin
Petar Kehayov, Rogier Blokland. Mittesufiksaalne deminutiivtuletus eesti keeles
Andriela Rääbis. Kuidas helistaja ja vastaja teineteist ära tunnevad
Szilárd Tóth. Põhjakaare nimetus Johannes Gutslaffil ja Heinrich Gösekenil.Paiwata pohl või pehwa pohl?
Virve-Anneli Vihman. Impersonaliseeritud impersonaal kui konstruktsioonitasandi grammatisatsioon
Katre Õim. Metafoor ELU ON TEEKOND ebaõnne-väljendites

ÜLEVAATEID JA MATERJALE

Riho Grünthal. Lauri Kettunen – eesti keele eestkostja Soomes

RINGVAADE

Maria-Maren Sepper. Emakeele Seltsi 87. tegevusaasta (2006) aruanne
Helju Kaal. 2006. aastal Emakeele Seltsi üritustel peetud ettekanded
2006. aastal manalateele läinud Emakeele Seltsi liikmed
Tiiu Erelt. In memoriam Rudolf Karelson
Emakeele Seltsi juubilarid 2006. aastal
Argo Mund. Uno Liivaku 80
Krista Kerge. Teadlane ja õpetlane. Reet Kasik 60
Helju Kaal. Emakeele Seltsile 2005. aastal saadetud või kingitud kirjandus
Emakeele Seltsi liikmete nimestik seisuga 31.12.2006
Lühendid