Emakeele Seltsi aastaraamat 56 (2010)

SISUKORD

Jaan Alver. Sõna capital sisaldavate ingliskeelsete majandusterminite tõlkimisest eesti keelde
Mati Erelt. Tänapäeva eesti kirjakeele morfosüntaksi ja süntaksi uurimisest Tartu ülikoolis
Reet Kasik. Sõnatuletus leksika ja grammatika vahel: nd- ja ndus-liitelised verbaalnoomenid
Annika Kilgi. Anton Thor Helle toimetajakäekiri: kuidas Thor Helle vana testamendi verbimorfoloogiat redigeeris
Tiina Laansalu. Asustusnimed Kiili vallas
Helmi Neetar. Laevaõnnetusega seotud eesti murdesõnad (h)aakrik ja laevrik
Vilja Oja. Eesti nukunimetused
Tiina Paet. Tsitaatsõna hääldusest eesti keeles ja selle esitusest sõnastikes
Hannu Remes. Käänteinen astevaihtelu ja paradigmojen restrukturoituminen
Maria Tuulik. Presidendikõnede sarnasused ja erinevused: kriitiline tekstianalüüs
Lembit Vaba. Kuidas läti-eesti keelekontakt on mõjutanud eesti murdekeele grammatikat ja sõnamoodustust

ÜLEVAATEID

Raivo Kalle, Renata Sõukand. Gustav Vilbaste kui etnobotaanilise ainese koguja, uurija ja publitseerija

RINGVAADE

Emakeele Seltsi 91. tegevusaasta (2010)
2010. aastal Emakeele Seltsi üritustel peetud ettekanded
2010. aastal Emakeele Seltsile saadetud või kingitud kirjandus
2010. aastal manalateele läinud Emakeele Seltsi liikmed
In memoriam Ilse Lehiste
Emakeele Seltsi juubilarid 2010. aastal
Helle Metslang 60
Emakeele Seltsi liikmete nimestik seisuga 31.12.2010