Emakeele Seltsi aastaraamat 55 (2009)

SISUKORD

Enn Ernits. Mihkel Veske uurimustest eesti keele leksikoloogia vallas
Krista Kerge. Kirjaþanrite keeleparameetrid mitme tekstiliigi taustal
Jane Klavan, Kaisa Kesküla, Laura Ojava. Eesti keele adessiivi ja kaassõna peal kasutus kahes keelelises katses
Liina Lindström. Kõnelejale ja kuulajale viitamise vältimise strateegiaid eesti keeles
Helle Metslang. Isepäine üldküsilause
Pille Penjam. Eituskategooria Heinrich Stahli eesti keeles
Peeter Päll. Eesti tänavanimede kujunemisest
Kai Tafenau. Heinrich Gösekeni käsikirja kohast 17. sajandi eesti piiblitõlke traditsioonis
Haldur Õim, Heili Orav, Piia Taremaa. Lausesemantikast üldkeeleteaduse ja eesti keele kontekstis

ÜLEVAATEID

Jüri Valge. Emakeelne kõrgharidus – emakeele edasikestmise tingimus
RINGVAADE

Annika Hussar. Emakeele Seltsi 90. tegevusaasta (2009)
Helju Kaal. 2009. aastal Emakeele Seltsi üritustel peetud ettekanded
Helju Kaal. 2009. aastal Emakeele Seltsile saadetud või kingitud kirjandus
2009. aastal manalateele läinud Emakeele Seltsi liikmed
Eevi Ross. In memoriam Eeva Ahven
Tiit-Rein Viitso. In memoriam Arvo Eek
Emakeele Seltsi juubilarid 2009. aastal
Lembit Vaba. Tõnu Karma 85: meie mees Riias
Annika Kilgi, Krista Kerge. Emakeeleõpetuse süda ja hing. Viivi Maanso 80
Emakeele Seltsi liikmete nimestik seisuga 31.12.2009
Lühendid