Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007)

SISUKORD

Mati Erelt, Helle Metslang. Kogeja vormistamine eesti keeles: nihkeid SAE perifeerias
Enn Ernits. Läänemeresoome käändesüsteemidest Mihkel Veske kirjatööde valgusel
Marja Kallasmaa. Mitmetisus Eesti läänesaarte kohanimede seletamisel
Reet Kasik. Infojaotus uudistekstides: partitsiiptarindid
Karen Kuldnokk. Kaitseväelase kutsevalikut põhjendavad argumendid
Helmi Neetar, Vilja Oja. Haabju ja eistuk
Renate Pajusalu, Heili Orav. Supiinid koha väljendajana: liikumissündmuse keelendamise asümmeetriast
Helen Plado. Adverbiaallausete funktsioonipõhine liigitus eesti keele põhjus- ja tingimuslause näitel
Tiit-Rein Viitso. Tsuhh-tsuhh!
Eberhard Winkler. Ferdinand Johann Wiedemann väikeste läänemeresoome keelte uurijana

ÜLEVAATEID

Tuomas Huumo. Joko lingvistin nojatuoli joutaisi kaatopaikalle? Introspektiolingvistiikan asemasta kognitiivisessa kielitieteessä
Margit Langemets. „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” viiskümmend aastat
Maarja Siiner, Tõnu Tender, Triin Vihalemm. Piirkondlike keelekujude tunnustamisest Eestis ja Prantsusmaal Euroopa Liidu keelepoliitika taustal
Tiiu Erelt. Huno Rätsep keelekorralduses

RINGVAADE

Annika Hussar. Emakeele Seltsi 88. tegevusaasta (2007)
Helju Kaal. 2007. aastal Emakeele Seltsi üritustel peetud ettekanded
2007. aastal manalateele läinud Emakeele Seltsi liikmed
Mati Erelt. In memoriam Juhan Peegel
Emakeele Seltsi juubilarid 2007. aastal
Helle Metslang. Juubelijuttu Helena Sulkalaga
Szilárd Tóth. Sándor Mokány 75
Helju Kaal. 2007. aastal Emakeele Seltsile saadetud või kingitud kirjandus
Emakeele Seltsi liikmete nimestik seisuga 31.12.2007
Lühendid