Emakeele Seltsi aastaraamat 54 (2008)

SISUKORD

Tiina Alekõrs. Stilistiliselt markeeritud sõnavara Eesti päevalehtede uudistekstides
Reili Argus. Psühholingvistiline katse eesti keele objekti käändevahelduse omandamise uurimise meetodina
Mati Erelt. Prospektiiv ja retrospektiiv eesti keeles
Enn Ernits. Mihkel Veske uurimustest soome-ugri keelte morfoloogia vallas
Tiit Hennoste. Ei ole ja pole kasutus suulises spontaanses eesti keeles
Leelo Keevallik. Käskiv kõneviis nõustuvas voorus ja vastuste tüpoloogia
Petar Kehayov. Olema-verbi ellipsist eesti keeles
Ago Künnap. Läänemeresoome keelte käändelõpu *-n oletusest
Liina Lindström, Mervi Kalmus, Anneliis Klaus, Liisi Bakhoff, Karl Pajusalu. Ainsuse 1. isikule viitamine eesti murretes
Pille Penjam. da- ja ma-infinitiiviga konstruktsioonid 17. sajandi kirjakeeles

RINGVAADE

Annika Hussar. Emakeele Seltsi 89. tegevusaasta (2008)
Helju Kaal. 2008. aastal Emakeele Seltsi üritustel peetud ettekanded
Helju Kaal. 2008. aastal Emakeele Seltsile saadetud või kingitud kirjandus
Jüri Viikberg. Ennemustitsel Mulgimaal
2008. aastal manalateele läinud Emakeele Seltsi liikmed
Vilja Oja. In memoriam Mari Must
Eevi Ross. In memoriam Meinhard Laks
Tiiu Erelt. In memoriam Elli Riikoja
Helmi Neetar. In memoriam Eduard Leppik
Tiit-Rein Viitso. In memoriam Paul Alvre
Anu Haak. In memoriam Salme Nigol
Emakeele Seltsi juubilarid 2008. aastal
Mati Erelt. Tiit-Rein Viitso ja Emakeele Selts
Külli Habicht. Jaak Peebo 75
Helmi Neetar. Emakeele Seltsi hoolikas perenaine Helju Kaal – juba 50 aastat
Emakeele Seltsi liikmete nimestik seisuga 31.12.2008
Lühendid