Emakeele Seltsi aastaraamat I (1955)

Emakeele Seltsi aastaraamat I (1955)

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Selts

Eesti Riiklik Kirjastus

Tallinn, 1955

191 lk

Toimetuskolleegium:
E. Ahven, P. Ariste (esimees), A. Kask

Sisukord

Eessõna — lk 3
H. Ahven — Emakeele Seltsi tegevusest sõjajärgseil aastail (1945—1954) — lk 5
P. Ariste — Akadeemik F. J. Wiedemanni teaduslik tegevus Tallinna päevil — lk 27
A. Kask — Eesti kirjakeele ajaloo periodiseerimisest — lk 54
J. V. Veski — Märkmeid eesti ajalehtede keele kohta — lk 67
E. Raiet — Õigekeelsuse küsimusi nimetavalise ja omastavalise liitumise alalt — lk 77
E. Vääri — Keeleliste vahendite tarvitamisest A. Hindi poolt romaanis „Tuuline rand” II — lk 81
J. Peegel — Mõnedest arhailistest ja omapärastest vormidest rahvalaulude keeles — lk 88
P. Palmeos — Eesti koduloomade nimedest — lk 97
A. Univereа-listest mitmuse vormidest eesti murdeis — lk 118
S. Tanningng-sufiksist eesti murdeis — lk 128
A. Toomessalu — Laimjala tuulikutest — lk 134
S. Nigol — Märkmeid matkalt leivu keelesaarele — lk 147
H. Rätsep — Läänemeresoome keelte t-lie infinitiivi päritoluga seoses olevaid probleeme — lk 152
K. Kont — Translatiivist läänemeresoome keeltes ja mordva ning lapi keeles — lk 163
V. Hallap — Mordva keele verbaaltuletussufiksite vasteid lähemates sugulaskeeltes — lk 171
V. Pall — Märkmeid mordva keele konjunktiivi kujunemisest — lk 182