Emakeele Seltsi aastaraamat II (1956)

Emakeele Seltsi aastaraamat II (1956)

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Selts

Eesti Riiklik Kirjastus

Tallinn, 1956

270 lk

Toimetuskolleegium:
E. Ahven, H. Ahven (sekretär), P. Ariste (toimetaja), A. Kask

Sisukord

A. Kask — 15 aastat nõukogude eesti keeleteadust — lk 3
A. Каск — 15 лет советского эстонского языкознания. Резюме — lk 19
Е. Ahven — 1905.—1907. а revolutsiooni mõjust eesti kirjakeele sõnavarasse — lk 23
Э. Ахвен — О влиянии революции 1905—1907 гг. на словарный состав эстонского литературного языка. Резюме — lk 29
Р. Ariste — Isuri keelest — lk 32
П. Аристэ — Ижорский язык. Резюме — lk 51
J. Peegel — Häälikuloolisi ääremärkusirahvalaulude keelest — lk 53
Ю. Пеэгел — К вопросу о фонетике языка народных песен. Резюме — lk 60
J. V. Veski — Ortograafilisi ja morfoloogilisi ebakohti eesti kirjakeeles — lk 62
Й. Вески — О некоторых несообразностях в орфографии и морфологии эстонского литературного языка. Резюме — lk 70
Н. Rätsepi-sufiksilistest verbidest eesti keeles — lk 74
X. Рятсеп — О глаголах с суффиксом -i- в эстонском языке. Резюме — lk 89
V. Hallap — Mordva keelte deskriptiivseid verbe tuletavate sufiksite vasteid läänemere keeltes — lk 92
В. Халлап — Соответствия мордовских суффиксов образования описательных глаголов в прибалтийско-финских языках. Резюме — lk 102
P. Palmeos — Eesti keele pronoomenist eneseenda — lk 106
П. Пальмеос — Об эстонском местоимении eneseenda. Резюме — lk 120
К. Kure — Tegusõna olema funktsioonidest ja tähendustest — lk 124
К. Курэ — Функции и значения глагола olema. Резюме — lk 135
Е. Päll — Infinitiiv eesti keele fraseoloogia allikana — lk 138
Э. Пялль — Инфинитив как источник фразеологии в эстонском языке. Резюме — lk 144
P. Ariste — Eesti sõnade etümoloogiaid — lk 146
П. Аристэ — Некоторые этимологии эстонских слов. Резюме — lk 149
Е. Vääri — Soomeugriline sõnavara eesti sugulusnimedes — lk 150
Э. Вяари — Финноугорские слова в эстонской терминологии родства. Резюме — lk 158
U. Masing — Ühest võimalikust akadi laensõnast — lk 160
У. Мазинг — Об одном возможном заимствовании из аккадского языка. Резюме — lk 179
А. Viires — Eesti püttsepise terminoloogiast — lk 182
А. Вийрес — О терминологии эстонского бондарного ремесла. Резюме — lk 192
G. Vilbaste — Rahvapäraste taimenimede kogumise katseid möödunud sajanditel — lk 195
Г. Вильбасте — О попытках собирания эстонских народных названий растений. Резюме — lk 212
К. Aben — Luule tolkimise põhiprintsiipe — lk 217
К. Абен — Об основных принципах перевода поэтических произведений. Резюме — lk 230
Е. Siil — Mihkel Veske Urvastes. (Murdetekst.) — lk 234
H. Ahven — Emakeele Seltsi tööst aastal 1955 — lk 252
X. Ахвен — 0 работе Общества родного языка за.1955 г. Резюме — lk 257
E. Uuspõld — Keelelist bibliograafiat а 1945—1955 — lk 259
Lühendite nimestik — lk 270