Emakeele Seltsi aastaraamat III (1957)

Emakeele Seltsi aastaraamat III (1957)

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Selts

Eesti Riiklik Kirjastus

Tallinn, 1957

246 lk

Toimetuskolleegium:
Е. Ahven, H. Ahven (sekretär), P. Ariste (esimees), А. Kask

Sisukord

А. Kask — Võitlus eesti kirjakeele normide ühtlustamise eest 1886. aastal — lk 3
A. Каск — Борьба за унификацию норм эстонского литературного языка в 1886 году. Резюме — lk 19
J. V. Veski — Ääremärkusi nimisõnade liitmise kohta eesti kirjakeeles — lk 21
И. Вески — К вопросу о сложении имен существительных в эстонском литературном языке. Резюме — lk 33
Е. Nurm — Deklineerimise üksikküsimusi — lk 36
Э. Нурм — О спорных вопросах склонения. Резюме — lk 46
J. Peegel — Tingiva kõneviisi tähenduslikest funktsioonidest ja kohast eesti kõneviiside süsteemis — lk 49
Ю. Пээгель — О семантических функциях и значении условного наклонения в системе наклонений эстонского языка. Резюме — lk 70
Н. Rätsep — Aspektikategooriast eesti keeles — lk 72
X. Рятсеп — Относительно категории аспекта в эстонском языке. Резюме 79
S. Nigol — Afrikaadid hargla murrakus — lk 82
С. Ниголь — Аффрикаты в говоре Харгла. Резюме — lk 100
I. Kont — Eesti nominaalsufiksi –sk päritolust ja semantikast — lk 104
И. Коньт — По поводу, происхождения и семантики именного суффикса –sk. Резюме — lk 114
Е. Laugaste — Mõningaid sõnatähenduslikke küsimusi seoses Kreutzwaldi „Kalevipojaga“ — lk 116
Э. Лаугасте — К вопросу о семантике слов в «Калевипоэге» Фр. Р. Крейцвальда. Резюме — lk 129
P. AristePandivere, Pandja ja Pandju — lk 130
П. Аристэ — Местные имена Pandivere, Pandja и Pandju. Резюме — lk 133
U. MasingOsmi olemusest — lk 134
У. Мазинг — Кто такой Осми? Резюме — lk 149
В. Serebrennikov — Mõningaid kaudseid andmeid kaasaegsete soome-ugri keelte üksikute rühmade kujunemise ajast — lk 153
Б. Серебренников — Некоторые косвенные данные, касающиеся времени образования отдельных групп современных финноугорских языков. Резюме — lk 157
E. Pajusalu — Soome-ugri l-käänetest — lk 159
Э. Паюсалу — По поводу l-овых падежей в финноугорских языках. Резюме — lk 170
G. Viibaste — Vadja taimenimesid — lk 173
Г. Вилбасте — О названиях растений на водском языке. Резюме — lk 179
Р. Palmeos — Märkmeid karjala valdai murdest — lk 180
П. Пальмеос — О карельском диалекте Валдайского района. Резюме — lk 196
K. Aben — Eesti ja liivi laene läti sõnavaras — lk 199
К. Абен — Эстонские и ливские заимствования в словарном составе латышского языка. Резюме — lk 215
V. Pall — Negatsioonist mordva keeles — lk 217
В. Палль — Об образовании отрицательных форм в мордовском языке. Резюме — lk 222
I. Galkin — Märkmeid verbi tuletussufiksite vokalismist mari keeles — lk 224
И. Галкин — Заметки о вокализме глагольных суффиксов в марийском языке. Резюме — lk 229
Н. Ahven — Emakeele Seltsi tööst aastal 1956 — lk 231
X. Ахвен — О работе Общества родного языка в 1956 г. Резюме — lk 235
Е. Uuspõld — Keelelist bibliograafiat (1956. а) — lk 237
Lühendite nimestik — lk 242