Eesti keeleala murdelisest liigendusest

Albert Saareste.
Tartu, 1932.