Kagu-Eesti murde eitavast k-aineseta imperatiivist

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XLVII

Kagu-Eesti murde eitavast k-aineseta imperatiivist

Julius Mägiste

Tartu, 1940
26 lk