Eesti verb indoeuroopa taustal

12.10.2010

Petar Kehayov ja Virve Vihman “Labiilsete verbide teke keelekontaktide valguses”
Jelena Kallas “Liikumisverbide leksikaalsemantiline väli eesti ja vene keeles”
Irina Külmoja “Mõnda eesti verbigrammatikast slavisti pilguga”

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 4, lk 311-313