Sissevaateid eesti keelde slaavi keelte vaatevinklist

11.03.2010

Irina Külmoja “Mõnda eesti verbigrammatikast slavisti pilguga”
Jelena Kallas Liikumisverbide leksikaalsemantiline väli eesti ja vene keeles”
Peter Kehayov “Mõtteid vene mõjust eesti morfosüntaksis”

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 11, lk 861-862