XXXVIII J. V. Veski päev teemal “Ajakirjanduskeel”

27.06.2005 Tartu Ülikooli õpetatud nõukogu saalis

Avasõna
REET KASIK Ajakirjanduskeel 21. sajandi alguses
KATHY SARAPUU Päevalehtede juhtkirjad tekstina
TIIT HENNOSTE Kuidas ajalehed manipuleerivad?
KRISTA LEPPIKSON Kuidas on ja kuidas võiks. Keeletoimetaja mõtteid

 

Reet Kasik meenutas ettekandes “Ajakirjanduskeel 21. sajandi alguses”, et kui Veski päeval paarkümmend aastat tagasi räägiti ajakirjanduskeelest, siis oli Juhan Peegli üldhinnang, et ajakirjandus koosneks nagu kahest vastandlikust poolest – impersonaalsest ja personaalsest poolest, ja seda just oma keelekasutuselt. Nõukogude süsteemi lõpuaastateks need kaks poolust järjest kaugenesid teineteisest, ajaleht nagu jagunes kaheks pooleks – loetavaks ja mitteloetavaks just oma keele poolest, sest kommunikatsiooni aluseks olevat arusaadavuse nõuet rikuti peaaegu igas lehes ja esmalt just ametlikus informatsioonis. Põhiline, mis vaba Eesti ajakirjanduse meediakeeles esile tõusis, oli personaalsuse poole järsk avardumine, nii et see kohati üsna ilmselt hakkas väljuma faktikirjanduse asjalikkusest. Lehe loetav ja raskesti loetav osa jagunes üsna silmapaistvalt selle järgi, kas kirjutaja oli ajakirjanik või mitte. Õppinud ajakirjanike lugudele oli vähe ette heita, rohkem probleeme oli spetsialistide ja ametnike kirjutatud lugudega, mida ilmus järjest enam.
Kui vaadata sellest aspektist meie tänast ajakirjanduskeelt, siis kõige suurem muutus ongi see, et need spetsialistide ja ametnike otsesõnavõtud oma asjadest on kadunud või taandunud arvamusküljele või lugeja kirjakasti. Uudiste ja sõnumite leheküljed kirjutavad ajakirjanikud, asjaosalised vaid vastavad ajakirjanike küsimustele. Peaks ju nagu kõik olema korras – professionaalsed ajakirjanikud suudavad oma küsimustega uudise kätte saada ja õppinud tekstiloojatena selle loetavas ja huvitavas vormis lugejani tuua. Ent analüüsi järgi on nii Postimehes kui ka Eesti Päevalehes uudiste laused kaks korda pikemad ja keerulisemad kui 10 ja 20 aastat tagasi Edasis. Tänase trükiajakirjanduse keele erijoontena saab välja tuua peidetud sõnumiga bürokraatlikku ja keerulist ütlemisviisi, mida poliitiline ja ärieliit on uuesti hakanud kasutama. Ajakirjandusega pannakse suhtlema pressiesindajad, infosekretärid jm ametnikud, kelle ülesandeks on üksnes teksti vahendada. Uudised koostatakse üha suuremal määral otsestest tsitaatidest või tsitaadilähedastest refereeringutest, on artikleid, milles pole ühtegi lauset, kus poleks viidet allikale. Objektiivsust esitatakse nii, et küsitakse asja võimalikult mitmelt inimeselt ja trükitakse ära kõik öeldu. Kui küsitletud kordavad peaaegu sõna-sõnalt sama juttu, siis seda ei tihendata. Kui küsitletud räägivad üksteisele vastu, siis ei pöörata sellele enamasti tähelepanu. Ka sellele, et inimene ei vasta küsimusele, vaid räägib asjast mööda, ei pöörata tähelepanu. Sellise tekstitegemisviisi tagajärg on hämamine, propaganda, kõneleja hoiakute ja valikute propageerimine objektiivse info asemel. Poliitika- ja majandustekstid loovad maailma, kus elavad ja tegutsevad sellised tegelased nagu ühiskond, konsensustarbijahinnaindekskampaaniajätkusuutlikkus, kus asjad juhtuvad iseenesest (hinnad tõusevadmuutused toimuvadsisseränne suurenebtagajärjed ilmnevad), kus tegutsejateks ei ole inimesed, vaid mitmesugused abstraktsed mõisted ja poliitilised olendid (majanduskriis kõigutabtööpuudus taandubmaksutüli peletabväljaminekute kasv jätkubreformid edenevadrahapuudus pikendab haiglajärjekordi). Ka ajakirjanduslikke žanreid ei ole pahatihti võimalik eristada. Juhtkirjad ja arvamused kommenteerivad ja hindavad neidsamu kõnesid, millest koosnevad uudised. Uudise ja arvamuse piir on praktiliselt kadunud. Ajaleht on viimase 10–15 aasta jooksul läinud selgelt kõnekeelsemaks. Meelelahutus müüb paremini, seepärast pakutakse ka infot meelelahutuse vormis. Kirjutajad ei oska alati eristada tõsisemate teemade käsitlemiseks sobivat stiili kergema meelelahutuse stiilist, neile on see kõik üks ajakirjanduskeel. Reet Kasik jääb ootama aega, kus kvaliteetajakirjandust ei hinnata teistest paremaks mitte ainult käsitletavate teemade, vaid ka kasutatava keele ja stiili järgi.

Kathy Sarapuu ettekande “Päevalehtede juhtkirjad tekstina” eesmärk oli vaadelda, kellele ajalehtede Postimehe, Eesti Päevalehe ja SL Õhtulehe 36 juhtkirja ajavahemikust 16. mai – 28. mai 2005 on suunatud, keda nad süüdistavad, keda õpetavad, keda kiidavad ning kuidas ja milliste keeleliste vahenditega seda tehakse. Juhtkiri on arvamustekst, milles meediainstitutsioon esitab oma seisukohti, suhtumisi ja hoiakuid mõne uudise, probleemi või avaliku elu tegelase kohta. Juhtkiri sisaldab nii fakte kui arvamusi; ta tõlgendab ja seletab olulist uudist. Juhtkirjades väljenduvad arvamused ja ideoloogiad mängivad olulist rolli avaliku arvamuse kujundamises ja selle muutmises ning mõjutavad sotsiaalseid ja poliitilisi debatte ja otsuste tegemist. Vaadeldes Eesti ajalehtede juhtkirju, võib neid eesmärgi järgi jagada kahte suurde rühma. Ühed on selgitavad ja tõlgendavad, kus ajaleht seletab mingi sündmuse või otsuse tausta. Ajaleht ütleb välja lihtsalt oma arvamuse vastava teema kohta, põhjendab oma arvamust, toetudes faktidele. Teine osa juhtkirjadest on poleemilised ja kriitilised. Kritiseeritakse toimunud sündmusi, tehtud otsuseid jne. Kritiseerimisega toob ajaleht välja selle, mis neile ei meeldi, millega nad rahul ei ole ja mida nende arvates oleks pidanud tegema teisiti. Juhtkirjade kriitilisus tuleb eriti selgelt välja sellest, missuguseid substantiive, adjektiive ja verbe nad kasutavad päevakajalistest sündmustest rääkides. Kritiseerimisega kaasneb tihtipeale ka õpetamine, ajaleht pakub ise lahendusi. Näidatakse, kuidas tuleks toimida, mida peaks ette võtma. Vaadeldud juhtkirjadest oli poleemilisi-kriitilisi 22 ja selgitavaid-tõlgendavaid ainult 14, mis näitab seda, et meie ajakirjandus on kriitiline ja kirjutab meelsamini just negatiivsetest asjadest. Kritiseerimist annab edasi peamiselt negatiivse värvinguga sõnavara, kuid kriitilisus peitub ka eituse, tingiva kõneviisi ja retooriliste küsimuste kasutamises.

Tiit Hennoste ettekanne “Kuidas ajalehed manipuleerivad” analüüsis artiklisarja, mille vallandas 10. veebruaril 2005 Eesti Päevalehes ilmunud artikkel. Selles süüdistatakse Postimeest, et ajaleht on muutunud Reformierakonna häälekandjaks. Järgnenud vastulausetes, diskussioonides ja uudiskirjades peegelduvad suurendatult manipuleerimisvõtted, mida ajalehed kasutavad: lekitatud materjali kasutamine vajalikul hetkel, sildi kleepimine, vastase väidete muutmine, olemasolevast materjalist ainult enda eesmärkidega sobiva osa valimine, eufemistlik või ebamäärane sõnastus, sõnade vahetamine, aktiivse negatiivse positsiooni asendamine passiivse või ebamäärasega, enamusele apelleerimine, vastase süüdistamine suvalises asjas asjast kõnelemise asemel, positiivse enesepildi loomine, iroonia kasutamine tõestusmaterjali asemel. Kui võrrelda varasemate pisteliste uurimistega, siis antud väikeses sarjas puudus vaid manipuleerimine tsitaadi saatelausega. Poliitiline järeldus on, et nii Postimehe kui Eesti Päevalehe positsioon ja usaldusväärsus nõrgenes ning lehed andsid ise parteidele hoova, millega kasvõi tulevaste kohalike valimiste eel ajalehti korrale kutsuda.

Krista Leppikson tegi ettekandes “Kuidas on ja kuidas võiks. Keeletoimetaja mõtteid” kokkuvõtte keelevigadest, millega ta keeletoimetaja ametis ikka ja jälle kokku puutub. Eelkõige on need kokku- ja lahkukirjutamisvead ning suure algustähe pealetung mitmesuguste õigusaktide ja dokumentide tüübinimetustes, nt Riiklik Arengukava. Eriti häiriv on pühade ja tähtpäevade nimetuste kirjutamine suure algustähega postkaartidel või kommikarpidel. Majandustekstides on põhiliseks mõõtühikuks millimeeter seal, kus kohane oleks kasutada sentimeetreid ning arvud esitatakse kas tuhandetes või miljonites (kolmsada kaheksateist tuhat miljonit). Samuti torkab silma tarbimisühiskonnale orienteeritud suhtumine: inimene, ka kõige väiksem beebi on tarbija. Traktoreid enam ei osteta, nüüd investeeritakse traktorisse. Laialt on levinud sõna organisatsioon inglisemõjuline kasutamine tähenduses ‘struktuur’. Esile toodi veel mitmeid küsitavusi, millele keeletoimetaja peab ikka ja jälle vastust otsima.

Konverentsi järel asetati lilled J. V. Veski hauale Raadi kalmistul.