Emakeele Seltsi aastakoosolek 2006

27.03.2006 Eesti Keele Instituudi suures saalis

I. Akadeemiline osa

Eesti keele süntaks pärast EKGd – MATI ERELT

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 86. tegevusaasta (2005) – MARIA-MAREN SEPPER
  2. Revisjonikomisjoni aruanne – VäINO KLAUS
  3. Liikmeksoleku küsimused
  4. 2006. aasta liikmemaksu määramine
  5. Emakeele Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
  6. Keeletoimkonna vanema valimine
  7. Läbirääkimised

 

Koosoleku avas juhatuse esimees prof Mati Erelt, kes tegi ettepaneku valida aastakoosoleku juhatajaks Asta Õim. Enne akadeemilise osa juurde asumist palus sõna juhatuse abiesimees Jüri Valge, kes pidas kõne Mati Erelti 65. juubeli puhul, mis oli 12. märtsil.
Traditsioonilise teadusliku ettekande pidas seltsi esimees Mati Erelt teemal “Eesti keele süntaks pärast EKG-d”. EKG ilmumisest on möödas 13 aastat ning on vajadus uue grammatika järele. Uue grammatika koostamisel on märksõnadeks tüpoloogilisus, korpuspõhisus ning allkeelte arvestamine. EKG on eestikeskne, uus grammatika peaks lähtekohaks võtma võrdluse teiste keeltega. Varem analüüsiti keeleainesest väljanopitud juhunäited: sellise meetodi miinuseks on see, et pole võimalik eristada juhuslikku sagedasest. Korpuspõhine uurimine võimaldab aga tuua välja just selle, mis on tavaline, sage ning esitada keeleandmeid statistiliselt. Uus grammatika peaks võtma arvesse ka eri keeleregistreid, allkeeli. Mõningaid uurimusi allkeelte osas on tehtud, kuid eesti allkeelte ammendava kirjelduseni lähitulevikus veel lootust jõuda ei ole. Kõige enam on EKG ilmumisjärgsel ajal tegeldud verbi ning selle grammatiliste kategooriatega.

Koosoleku ametliku osa alguses andis juhatuse esimees Mati Erelt üle ES-i auliikme diplomid Uno Liivakule ning Valdek Pallile. Seejärel esitas Emakeele Seltsi teadussekretär Maria-Maren Sepper 86. tegevusaasta (2005) aruande, mille üldkoosolek ühehäälselt kinnitas. Peep Nemvalts esitas juhatusele küsimuse, mis põhimõttel valitakse esinejaid väliskeelepäevadele. Teadussekretär vastas, et tavaliselt tellitakse teemad keelepäevade korraldajate poolt ning seltsi juhatus valib esinejaks eesti uurija, kes vastava teemaga tegeleb.

Revisjonikomisjoni aruande esitas komisjoni esimees Väino Klaus. Komisjon leidis, et seltsi rahaasjad on korras. Maksed on korralikult tasutud ning raha on kasutatud sihipäraselt. Muuhulgas annetas selts 2005. aastal 5000 krooni Wiedemanni fondile.

Tegevliikmeks võeti juhatuse ettepanekul vastu Silvi Nemvalts, Tuuli Rehemaa, Helju Vals ja Marit Vesiaid.

Juhatuse tegi üldkoosolekule ettepaneku jätta liikmemaks 2006. aastal muutmata. Koosolek tegi ettepaneku tõsta töötajate liikmemaksu, arutelu käigus otsustati määrata 2006. aasta liikmemaksuks töötajatele 50 ning pensionäridele 15 krooni. Juhatuse ettepanekul valiti senise keeletoimkonna vanema Tiit-Rein Viitso volituste lõppemise tõttu uueks vanemaks Peeter Päll.

Üldkoosolek valis neljaks aastaks Emakeele Seltsile uue juhatuse, kes jagas ametid järgmiselt: esimees Helle Metslang, abiesimehed Karl Pajusalu ja Jüri Viikberg, liikmed Mati Erelt, Annika Kilgi, Pire Teras ja Asta Õim. Revisjonikomisjoni osutusid valituks Kullo Vende, Hille Pajupuu ja Mari Kendla.