Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents

29.09.2017 Tallinna Ülikoolis

Avasõnad. Jüri Viikberg, Emakeele Seltsi aseesimees

I plokk “Süntaks ja semantika”
Mari Aigro (Cambridge’i Ülikool, juhendaja dr Jim Blevins)
[PDF] “Polaarsed küsisõnad ja nende allikad – diakrooniline uuring ja mudel”
Tiina Vahtras (Tallinna Ülikool, juhendaja Katrin Aava)
[PDF] “Vaesuse metafooride kognitiivsed ja sotsiaalsed tähendused 2016–2017. a meediatekstide näitel”
Aimi Pikksaar (Tartu Ülikool, juhendaja Ann Veismann)
[PDF] “Katsed ja mitmemõõteline statistika polüseemia uurimisel”

II plokk “Foneetika”
Enel Põld (Tartu Ülikool, juhendaja Pire Teras)
[PDF] “Pika vokaali järgse konsonandi hääldus ühesilbilistes /i/-tüvelistes sõnades eesti murretes”
Katrin Leppik (Tartu Ülikool, juhendaja Pärtel Lippus)
[PDF] “Eesti keele vokaalikategooriad hispaania ja eesti emakeelega katseisikute tajus”