OK seminar

01.11.2019 Eesti Keele Instituudi saalis

Sellest sügisest alustame keeleajakirja Oma Keel iga-aastaste seminaridega, kus viimase kahe numbri autorid esitavad artiklitel põhinevaid ettekandeid.

Tervitussõnad. Oma Keele omaaegne asutaja Mati Erelt ja Oma Keele praegune toimetaja Reili Argus
Peeter Päll “Miks maanimed muutuvad?”
Andriela Rääbis “Kas anda kurtjale õng või kala”
Helle Metslang, Külli Habicht “Sihitise sirgumine läbi 19. sajandi kirjakeele”
Riho Paramonov “Voorimehest taksoni”
Annika Pant “Üle saja aasta õigekeelsusprobleeme: gi-/ki-liite paiknemine asesõnade käändevormides”

☞ OK 1/2019