Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents

27.09.2013 Tallinna Ülikoolis

Tervitused Emakeele Seltsi ja Tallinna Ülikooli esindajatelt
Eduard Odinets “Kirjutamisoskuse arendamine täiskasvanute eesti keele kui teise keele tunnis”
Kairi Lehis “GAPS-testi kasutamisest Eesti laste keelelise arengu mõõtmiseks”
Andra Rumm “mis-küsimustega tehtavad suhtlustegevused suulises argivestluses”
Olle Sokk “Osalausete rinnastamine konjunktsiooniga kuid
Maarja-Liisa Pilvik “Ulatumise ulatus. Soome keele verbi ulottua tähendused kontekstis”
Triin Todesk “Verbi augmentatiivne võrdlusaste komi keeles”